12 maart 2002, Business Class

Voor de tweede achtereenvolgende keer misbruikt premier Kok (PvdA) zijn wekelijkse persconferentie en TV-praatje na afloop van de Ministerraad, om zonder omwegen partijpolitieke propaganda te bedrijven van de ergste soort. Afgelopen vrijdag wist hij zelfs te vermelden dat de Ministerraad enige tijd had besteed aan het verschijnsel Fortuyn.

Ter opfrissing van ons staatsrechtelijk geheugen, kort even iets over de aard van de Ministerraad en de functie van de premier. In ons land mag de minister-president niet worden gekozen, omdat u en ik daar te dom en te wispelturig voor worden geacht. Stel je voor, dan zou buiten de politieke en bestuurlijke elite van dit land om, zomaar een burger het hoogste ambt na verkiezing door het volk kunnen bekleden. In een beschaafd land als de Verenigde Staten van Noord Amerika is dat al heel erg lang doodnormaal, maar in ons land gruwt de elite alleen al van de gedachte daaraan.

De regering in ons land wordt gevormd door het niet gekozen erfelijke staatshoofd en (een) niet gekozen, maar benoemde ministers en Ministerraad, onder voorzitterschap van de minister van Algemene Zaken: de minister-president. De benoeming van de ministers komt tot stand na (meerderheid) coalitievorming van partijen in de Tweede Kamer. De ministers, de minister-president en de vergadering van hen, de Ministerraad, worden geacht het algemeen belang te behartigen.

Huiselijker gesteld, de regering, de ministers, de minister-president en de Ministerraad zijn er ten behoeve en ten laste van alle Nederlanders, van het volk dus. Dat betekent niet dat deze organen en functies niet politiek gekleurd en geladen zouden zijn, dat zijn ze wel, maar deze lading en kleuring wordt met een zekere distantie vormgegeven. De minister van Economische Zaken bijvoorbeeld is weliswaar van VVD-huize en dat mag ook te merken zijn, maar in haar functie-uitoefening behoort zij geenszins een zetbazin te zijn van de VVD; ze is in functie als het ware meer dan VVD-er.

Om dat goed te kunnen doen is een zekere distantie ten opzichte van de partij van herkomst noodzakelijk en een goede minister betracht die distantie ook. Niet in de laatste plaats om zijn partij in het parlement ook de ruimte te geven eigen accenten te leggen en eigen inkleuringen aan te brengen.

Al met al een vrij subtiel bestel, dat alleen goed functioneert als die subtiliteit in acht wordt genomen. Wat voor de afzonderlijke ministers geldt in deze, geldt evenwel in nog sterkere mate voor de Ministerraad, en al helemaal als een regerings- c.q. kabinetsstandpunt wordt ingenomen, dikwijls naar buiten gebracht en verwoord door de minister-president. Op die momenten spreekt de regering van en voor alle Nederlanders.

In de huidige verkiezingsstrijd spelen ministers uit het paarse kabinet Kok II (PvdA en VVD) een betrekkelijk bescheiden rol. De premier, Kok (PvdA), doet na 15 mei al helemaal niet meer mee en de vice premier Jorritsma (VVD) trekt de VVD-lijst niet, dat doet de fractievoorzitter van de VVD, Dijkstal. Door deze afstand van het huidige kabinet tot de verkiezingstijd is het voor hen gemakkelijker om de benodigde distantie tot de partijpolitieke strijd in het kader van de verkiezingen van 15 mei aanstaande te behouden.

Zoals gezegd laat het kabinet in het algemeen en minister-president Kok zich hier aan niets meer gelegen liggen. Er wordt gedaan alsof met de entree van ondergetekende in de politiek, de staatsveiligheid in het geding is. Kok weet zelfs te melden dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een gele kaart zijn voor zijn kabinet. Nu als het dan toch in die termen moet, het lijkt mij eerder een rode kaart.

Paars is uitgeregeerd en kan beter vandaag dan morgen ophoepelen, helemaal nu blijkt dat men zelfs de schijn niet meer wenst op te houden dat het kabinet Kok II er is ten behoeve van alle Nederlanders.

Sterker nog, de 36% van de Rotterdamse kiezers die 6 maart j.l. op mij en mijn lijst hebben gestemd, blijken volgens minister-president Kok (PvdA) bevangen en misleid te zijn door een media hype. Deze 36% van de stemmers worden door de Ministerraad (sic!) volstrekt niet serieus genomen en behandeld als tweederangs burgers.

Slechts zij die op de gevestigde politieke orde hebben gestemd hebben het begrepen en worden door de Ministerraad serieus genomen. De anderen krijgen te maken met een offensief van Kok c.s., waarin hen de zegeningen van Paars nog eens flink worden ingeprent, opdat zij op 15 mei aanstaande wel het juiste, dat wil zeggen het gevestigde, hokje rood maken op het stembiljet.

En beste kiezer als u dat niet doet, dan zwaait er wat en behoort u in ieder geval tot de mensen die er volgens de paarse Ministerraad, PvdA en VVD, niet toe doen.

Minister-president Kok heeft u mede namens zijn collega?s van PvdA en VVD voor de laatste maal gewaarschuwd tegen het gevaar Fortuyn!

PvdA en VVD doen er verstandig aan premier Kok en de Ministerraad tot de orde te roepen en hun campagnes niet langer te voeren vanuit de Trevezaal (vergaderzaal van de Ministerraad aan het Binnenhof), maar gewoon zoals het hoort vanuit de partijkantoren in Amsterdam en Den Haag onder aanvoering van hun lijsttrekkers Melkert en Dijkstal. Kortom, doe even normaal zeg!

Pim Fortuyn
Rotterdam, 12 maart 2002