Twee reacties op het rapport van de Commissie Van Den Haak

P.v.d.A door oog van de naald

(Door Dick Schneider)

Eigenlijk interesseert het de anderhalf miljoen kiezers die op de LPF hebben gestemd waarschijnlijk niet zo zeer, achteraf gezien, of Prof. Dr. Pim Fortuyn nu wel of niet om bescherming heeft gevraagd. Blijkens het onderzoek van de commissie Van der Haak was hij zelf niet zo ingenomen met een beveiliging. Wat er leeft onder die kiezers en vele anderen met hen: heeft -verdachte- Volkerts van der G. uit persoonlijke motieven gehandeld, of was hij het instrument welks gebruikt werd door anderen. Er speelde in die zelfde periode een sterk punt in de regering en de tweede kamer; namelijk de aanschaf van de JSF gevechtsvliegtuigen ter vervanging van de F.16. Fortuyn was daar mordicus tegen. Mocht er later toch nog behoefte bestaan aan dit toestel, zou men het altijd nog 'van de plank kunnen kopen'. Dat was het standpunt van Fortuyn; dit zou erg dreigend zijn geweest als Fortuyn inderdaad in de kamer was gekomen met plus minus 45 zetels die er op dat moment in de peilingen werd gemeten.

Met geen woord, wordt er in het rapport melding gemaakt van nog een inlichtingen dienst namelijk, de militaire inlichtingen diensten.Wat hebben deze voor rol gespeeld in deze hele affaire rondom Fortuyn en de aanschaf van de JSF. Hij vormde een bedreiging voor eigenlijk de hele legertop. Hij wilde namelijk eveneens het leger admiraliseren, onder een admiraliteit brengen: de marine de marineluchtvaartdienst aangevuld met de belangrijkste landmacht eenheden uit het korps mariniers. Een krachtige groep voor defensie en vredes operaties. Deze bovenstaande dreiging van de idee die Fortuyn opperde in zijn boeken, was vele malen dreigender dan het Nertsfokkers behoud.

Hier zijn natuurlijk al talrijke complottheorieën over te berde gebracht en zelfs ter boek gesteld. Toch is er nog blijdschap in de politieke wandelgangen. Minister de Vries als toenmalig Minister van AIVD, komt niet zo naar voren, als dat hij stond te trappelen om Fortuyn te beschermen, zelfs er op stond dat deze bescherming, zou 'moeten' krijgen. Zou hier misschien de militaire inlichtingen dienst de zaken getraineerd hebben? Vragen? Vragen? Dit valt bij het LPF electoraat natuurlijk niet goed. Waarin zit dan die blijdschap? In het feit dat Klaas de Vries niet is gekozen als Fractievoorzitter/partijleider. Dit had nu namelijk een debacle geworden voor de P.v.d.A. bij de komende verkiezingen.

De twijfelaars die nu nog niet weten of zij de LPF blijven steunen of weer terug zullen keren in de schoot van hun oude partijen. Deze zouden waarschijnlijk uit rancune; voor wat Pim Fortuyn door het falende beleid van de BVD /AIVD is overkomen, bij het LPF zijn gebleven. Met name wat betreft de voormalige P.v.d.A kiezers die misschien alsnog blijven. Want als je zeker wilt weten hoe sterk je met een partij staat, moet je een falende minister als lijsttrekker nemen. Dus kroop de P.v.d.A. door het oog van een naald in deze.

Bij de kolom 'meerdere thrillers over de moord op Fortuyn;' heb ik de meest waarschijnlijke eigenlijk niet zien staan. Echter, zal de tijd dit misschien achterhalen! Maar nu wat er leeft onder het volk: is - verdachte - Volkert van der G alleen de 'trigger' geweest voor derden; met andere dan milieu of dieren beschermende motieven. Was het zogenaamde telefoongesprek tussen de dieren beschermende activisten een 'fake' telefoontje of was het inderdaad echt. Heeft de toenmalige minister van Binnenlandse zaken gefaald. Als zulke grote raderen als Justitie en Binnenlandse zaken zo makkelijk falen; falen zij dan ook niet bij het onderzoek naar de achtergrond op de moord van diezelfde Prof.Dr. Pim Fortuyn. Rusten zij tevreden achterover bij de gedachten de mogelijke verdachte op de moord te hebben. En niet verder aandringen op aangeven van? Laat ik er nou helemaal geen vertrouwen meer in hebben. Als er mensen zijn die deze zaak Fortuyn verder maar willen laten rusten, krijg ik toch wel een nare smaak in de mond. We rusten pas als de onderste steen is bovengekomen. Daar hebben al die miljoenen mensen die langs zijn begrafenisstoet hebben gestaan van Rotterdam tot aan Driehuis de begraafplaats Westerveld op zijn minst recht op!

De toestand in de wereld

(Door Mr. A. Sparx)

Het lang verwachtte rapport over de moord op Fortuyn is er dan eindelijk.
Het is tóch niet zo, dat Fortuyn zichzelf heeft doodgeschoten, maar Pim was wèl stout.
Hij was zo ondeugend dat hij zich niet liet beveiligen. Waren onze -Nederlandse- voorouders dom toen zij hun wapens inleverden en het geweldsmonopolie aan de staat lieten ?  Neen, ze waren briljant, en het bracht een samenleving voort met een ongewoon laag geweldsniveau.
De overheid voert het zwaard. Dit is de basis van onze welvaart en de rechtvaardiging voor belastingen. Kortom van de unieke Nederlandse staat.
Niet optreden, en het ingebreke blijven van die staat ten aanzien van de bescherming van haar burgers, ondergraaft dit alles. Het ondergraaft de legitimiteit en lokt eigen richting uit. De commissie van den Haak stelt dat niemand te beveiligen is tegen een moordaanslag.

Theoretisch is dit natuurlijk juist, maar betekent dit dat een gehele beroepsgroep van beveiligers en bodyguards overbodig is, en dien ten gevolge wegbezuinigd kan worden? Arme prins Willem Alexander, de boodschap is luid en duidelijk: beveiliging helpt niet -helaas- indien er een moordaanslag komt kunnen wij dit niet vermijden noch verhinderen, zelfs al zouden we wèl willen. Dit is de conclusie van een officiële gouvernementele commissie!!! Zo wordt U door de schlemielen van justitie en politie opgegeven en gedwongen in de rol van Uw illustere voorvader prins Willem van Oranje. Redt U -o prins-, hoedt U voor deze parvenu's, treedt af en duik onder op Uw landgoed in Wassenaar en geniet van het leven zo lang het nog kan.

Vroeger was de BVD blind aan het rechter oog; neo-nazi's en oorlogsmisdadigers bestonden niet, en zeker niet binnen de NATO....
Men joeg op communisten of wat daar voor door ging. Na de geleidelijke samenvoeging van de BVD met de groen-linkse gedachtenpolitie culminerend in de AIVD, zijn beide ogen en oren klaarblijkelijk dichtgeslagen met het 'Anne Frank syndroom'.
De -verkeerd- begrepen lessen van de tweede wereldoorlog, moeten ons doen geloven, dat alle offers van het verzet erop waren gericht om na de oorlog een zo groot mogelijke immigratie uit de derde wereld mogelijk te maken.  En natuurlijk de zwartste reactie van de islam te verbreiden.
Door de kinderen van de verlichting........... Ja, onraad blijven ze wel ruiken.

Nu ben je pas echt slecht wanneer je verdacht wordt van ideeën die men niet geacht wordt te spuien in talkshows of zg. discussieprogamma's op de radio: eenieder dient het zelfde politiek correcte gedachtegoed te omhelzen en daar continue van te getuigen. Afwijkende meningen staan verdere schnabbels in de weg. Immers non-conformisme, dissenters en andere vormen van populisme kan men niet tolereren en dienen te worden bestreden. Blijkbaar tot aan liquidatie toe; zo staan we in een rechte lijn in die - onbegrepen- traditie van het verzet.

Een afgetapt telefoongesprek tussen twee milieu/beestfundamentalisten kondigt de moordaanslag op Pim aan; de conclusie van de commissie is, dat deze bedreiging niet serieus behoeft te worden genomen, -waarom- wordt uit het rapport niet duidelijk. Ecofundamentalisten en ook anti-fascisten konden immers bogen op een lange en gewelddadige lijst met brandstichtingen, intimidatie en
mishandelingen en zelfs bomaanslagen. Echte verdedigers van de democratie dus. Voor de anti-fascisten onder hen, bestaat de continue noodzaak om zich nieuwe 'fascisten' uit te vinden, opdat hun naakte bestaan niet in gevaar komt. Hier kwam Fortuyn goed van pas.
Nadat hij had gewezen op het feit dat 'Keizer Multicul' geen kleren aan had, brak de pleuris uit. Gezegd hebbende wat eenieder kon waarnemen, het mislukken van het multicul project en de incompatibiliteit van de islam met de westerse beschaving, begon het demoniseren. Argumenten werden niet gebruikt, slechts verdachtmakingen en vergelijkingen die aantoonden dat ook Churchill eigenlijk een nazi had moeten zijn. Verblind als men (vaak nog steeds) is door multicul en het cultuurrelativisme, zag men niet dat -juist- Pim, opkwam voor de permissive society, voor een liberale en libertijnse, promiscuë cultuur, een cultuur van individuele vrijheden en verantwoordelijkheden.

Ja, ja, die kinderen van de verlichting........ Een voormalig pvda voorzitter constateerde ooit dat, 'anti-bewegingen' (bv. anti-fascisten), op den duur qua stijl en substantie, verworden tot iets dat identiek is, aan hetgeen ze zeggen te willen bestrijden. Hij had gelijk, al wil hij daar nu niet meer -heel politiek correct- aan worden herinnerd. Indien we onverhoopt, in de toekomst geconfronteerd worden met echte fascisten, zullen we er geen woord meer voor hebben en zal het moeilijk zijn de bevolking te mobiliseren. Indachtig de gedemoniseerde Fortuyn. Zij die beweerden kinderen van de verlichting te zijn, staan er in werkelijkheid lichtjaren vanaf, staan contrair. En verdedigden nog slechts een lompen proletariaat onderhorig aan religieuze zeloten, elke moderniteit en vooruitgang blokkerend.

(Bron: www.theovangogh.nl)