(Bron: Door Franklin ter Horst, december 2002)

De wereldwijde terreuraanslagen van islamitische extremisten maken duidelijk dat de duivel is neergedaald in al zijn grimmigheid. Van hem bezeten moslimextremisten zijn bereidt in zelfmoordacties velen de dood in te jagen met als enig doel te verwoesten en te verdelgen. Alles lijkt geoorloofd als het hun godsdienst maar ten goede komt. Hun voornaamste doel is de joden en christenen, en met hen de hele vrije met democratische gekozen regeringen te vernietigen. Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zullen ze met alle middelen proberen te bereiken. Miljoenen moslims zijn al geïnfiltreerd in de Westerse samenleving en eisen hun rechten op, terwijl ze weigeren die van anderen te erkennen. Hier in het Westen mogen vele miljoenen moslims in vrijheid leven, moskeeën bouwen, de koran bestuderen en hun haat tegen het Westen vrijelijk demonstreren. Ze zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtegoed van de islam identificeren. Dezelfde mensen noemen Israël een racistisch land. Ze zijn aan een opmars begonnen die niet meer te stoppen lijkt.

Terreur in naam van allah
Hoewel van alle kanten wordt benadrukt dat de islam in wezen niet gevaarlijk is lijkt het tegenovergestelde het geval. Zij geloven dat het allah zelf is, die hen aanzet tot de heilige oorlog opdat ze de hele wereld veroveren en aan de islam onderwerpen. In de koran staat in Sura 4:74-76 het volgende: ,,Laten degenen die hun wereldse leven willen inruilen voor het hiernamaals, vechten voor het doel van allah, ongeacht of ze sterven of overwinnen, wij zullen hen rijkelijk belonen…De ware gelovigen vechten voor het doel van allah, maar ongelovigen vechten voor hun idolen. Strijdt dan tegen de priesters van Satan." Sterven voor de zaak van allah is een heilige plicht. De ‘Jihad’ die de moslims voeren is een strijd tegen de ‘ongelovigen’ ( niet moslims) met de bedoeling de triomf van de islam over alle godsdiensten te bewerkstelligen. In Sura 8:13-14 staat:,, ik ben met u, versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. Dit is omdat zij zich tegen allah en zijn boodschapper hebben verzet. En wie tegen allah en zijn boodschapper strijdt, wete, allah is voorzeker sterk in vergelding." In Sura 9-at-Tauba:5 staat: ,,doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt." Dit wordt het vers van het Zwaard genoemd. Mohammed gaf zelf aan zijn volgelingen het voorbeeld. Al-Qaida en andere terreurgroepen treffen al langere tijd voorbereidingen om het woord van allah te volbrengen en de ongelovigen met vuur te verteren. Allen die weigeren moslim te worden, moeten ter dood worden gebracht. De jihad is een ‘goddelijk’ bevel zo zegt men, en wordt als een heilige plicht voor de moslimnatie beschouwt. In de koran staan maar liefst 123 commando’s om te vechten en te doden voor allah. Radicale imams in moskeeën overal ter wereld roepen stelselmatig op de vijanden van de islam te vernietigen. Ook verheerlijken zij het martelaarschap.

Een Rotterdamse imam noemde alle westerlingen "beesten en varkens". Andere radicale imams in Nederland roepen op de vijanden van de islam te vernietigen zoals in de zomer van 2002 in de Nova-uitzending op de televisie te zien was. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD (de nieuwe naam voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst) vindt dat deze imams een voedingsbodem creëren voor extremisten om ook in Nederland moslims te rekruteren voor de gewapende islamitische strijd. De Egyptische imam El Shershaby bad in de moskee El-Tawheed in Amsterdam: ,, allah, reken af met de vijanden van uw geloof, maak hun leven tot een ondraaglijke hel."De imam Fawaz riep in november in de moskee Assoenah in Den Haag de moslims in Nederland op om zich afzijdig te houden van de democratie: ze moeten politieke partijen afzweren en het wereldse gedachtengoed zoals liberalisme, democratie, socialisme en alles wat ernaar riekt en aan’t menselijk brein is ontsproten."… "Ons geloof moet waarachtig zijn. We mogen nooit meegaan met ongelovigen, socialisten of democraten."We mogen die partijen niet steunen, op ze stemmen, campagne voor ze voeren hun kranten of tijdschriften kopen of ze financieel helpen, al is het maar een cent. Ze zijn bondgenoten van Satan."

Kort na de aanslag op de WTC-gebouwen in New York dook er ineens een "haatkalender’ op bij een moslimschool in Almere. Het betrof een in Egypte gedrukte kalender met een afbeelding van een brandend vliegtuig dat neerstort boven New York. De kalender zou ruim drie maanden voor de aanslag- bij of in de school in Almere zijn verspreid. Op het laatste kwartaalblad van de kalender staat de tekst: ,, Ik steun op allah-om te sterven voor allah." Op de overige afbeeldingen zijn een stenengooiende Palestijn voor de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem, de Egyptische opmars in de zesdaagse oorlog van 1967 en een futuristische voorstelling van de bevrijding van Jeruzalem te zien. Van wie de opdracht is uitgegaan is niet bekend maar de zaak is snel in de doofpot verdwenen.

Op een Nederlandstalige website wordt een uitspraak van Mohammed aangehaald waarin deze zegt: Het laatste uur (de dag des oordeels) is niet aangekomen voordat wij islamieten al de joden hebben uitgeroeid." Niemand van de joden zal er nog leven zoals onze profeet, onze leider, onze generaal zei: ,, vreest ons, want wij zullen nog ontwaken." Dit soort teksten zijn beslist niet als beeldspraak bedoelt. De AIVD verdenkt verschillende radicale moslimcellen ervan dat zij zich bezighouden met ondersteunende terroristische activiteiten en het voorbereiden van aanslagen. Volgens de Nederlandse terrorismespecialist D. Leurdijk van het Instituut Clingendael zal ook Europa niet de dans ontspringen. Het is volgens hem nog slechts wachten op de eerste klap.
De sporen van moslimextremisten leiden o.m. naar landen als Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Iran, Irak, Libië en de Autonome Palestijnse gebieden. De Amerikaanse regering heeft de strijdkrachten opdracht gegeven noodplannen uit te werken voor het eventueel inzetten van kernwapens tegen landen die het moslimextremisme ondersteunen. Een artikel hierover verscheen in de Los Angeles Times. Deze krant baseert zich op geheime overheidsstukken. Het document, dat op 8-1-2002 naar het Congres is gestuurd, rept ook van de ontwikkeling van kleinere kernwapens voor gebruik op het slagveld. In het document zouden een Arabisch-Israëlisch conflict, een oorlog tussen China en Taiwan, tussen India en Pakistan en een aanval van Noord-Korea op diens zuiderbuur Zuid-Korea als potentiële ontwikkelingen gelden waarvoor het gebruik van kernwapens moet worden voorbereid. Dat geldt ook voor een aanval van Irak op Israël. Bush sprak van een nucleaire "Ring of Fire" dat Israël zou moeten beschermen.

Regeringen proberen de feiten te verdoezelen
Sommige regeringen proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. De Britse premier Tony Blair zei onlangs dat het terrorisme niets met de islam te maken had. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten. Het is waar dat veel moslims vredelievend zijn en wetsgetrouw in de landen van het Westen waar zij wonen en niets moeten hebben van het geweld van hun extremistische broeders. Maar het is beslist niet waar dat ‘vrede’ de werkelijke karaktereigenschap is van de islam. De islam is alles behalve vrede! Het betekent niets anders dan onderwerping. Men wil de wereld onder hun controle brengen. Dat bleek nog eens duidelijk toen enige tijd geleden duizenden moslims in Londen bijeen waren om te spreken over de oprichting van een islamitische staat binnen het Verenigd Koninkrijk. Zij willen Engeland maken tot het eerste gecontroleerde moslimland in Europa. Om het zover te krijgen dient een heilige oorlog gevoerd te worden en zij die zich daartegen verzetten wacht de dood!

Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd tegen Israël het lied aanheffen: ,, eerst strijden wij tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de zondagmensen." Men is inmiddels begonnen de zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen van christelijke huize. Nergens ter wereld is de haat en intolerantie van de islam duidelijker te zien dan in Israël. De joodse staat in hun midden wordt gezien als een dodelijke belediging van alles waarin zij geloven. Maar dat geldt inmiddels evenzeer voor de rest van de wereld. Het is verbijsterend wat islamitische extremisten hebben aangericht in Amerika, op Bali en Ambon in Indonesië waar complete dorpen met christenen zijn uitgemoord. Het is verbijsterend wat ze hebben aangericht in Pakistan, India, Nigeria en Soedan.

In een uitgave van WorldNetDaily’s "Whistleblower" getiteld "Terroristen in de Verenigde Staten" worden feiten aangehaald hoe terroristen, hun supporters en geldschieters gebruik maken van Amerika’s open samenleving. Hoe o.m. Saoedi-Arabië kapitalen investeert in een netwerk van moskeeën en islamitische centra met de bedoeling de Amerikaanse samenleving te islamitiseren. Zij maken van de religieuze vrijheid en burgerrechten in dit land gebruik om op een geraffineerde manier een netwerk van terrorisme op te zetten. Religieuze en liefdadigheidsinstellingen maken het publiek wijs goede doelen na te streven en leggen het groeiende islamterrorisme uit als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen. Maar dit is niets anders dan een dekmantel want in werkelijkheid houden deze instellingen zich bezig met het kweken van haat tegen de Amerikaanse samenleving.

Een naam die regelmatig opduikt in connectie met het verspreiden van deze haat is Sjeik Saäd Al-Barak, de geestelijk adviseur van de Saoedische kroonprins Abdoellah. Al-Barak roept regelmatig op tot vernietiging van Israël en Amerika. Toch werd dit heerschap van harte welkom geheten op de ranch van George Bush toen hij zijn baas Abdoellah in 2002 vergezelde op diens reis naar Amerika. In april 2002 gaf Al-Barak een preek in een moskee in Riyad in Saoedi-Arabië, waarin hij moslims opriep om joodse mannen te vermoorden en joodse vrouwen tot slavin te maken. Al-Barak’s woorden werden per satelliet naar alle moslims over de wereld uitgezonden. Zij werden op de band opgenomen en verspreid door instituten die door de Saoedi’s gefinancierd worden, en die actief zijn in de Verenigde Staten.Ook zamelde hij tijdens een telefonische inzamelingsactie, 109 miljoen dollar in voor islamitische terroristen. Geld zo zei hij, dat hij wilde gebruiken tegen de Verenigde Staten: ,,ik ben tegen Amerika, totdat dit leven eindigt, tot aan de dag des oordeels." Pat Robertson, leider van een religieuze omroep in de Verenigde Staten, stelde de media en de overheid voor eens wat meer onderzoek te doen naar teksten in de Koran waarin wordt opgeroepen ongelovigen te vermoorden: ,, het lijkt wel alsof men bewust bezig is de feiten te verdoezelen inplaats van ze aan de kaak te stellen." Zo zei hij.
Wat weinigen weten is dat de Amerikaanse Geheime Dienst CIA- in de tijd dat George Bush senior Amerika’s president was- gepoogd heeft goede maatjes te worden met Arabische terroristen, waaronder Osama bin Laden. Bin Laden werd door Amerika ingezet en bewapend in de strijd tegen de Russen in Afghanistan. Het beleid van de Amerikanen is voor velen dubieus. Als veel geheim wordt gehouden, heeft men wat te verbergen en wil men de waarheid niet aan het licht brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat Amerika van tevoren op de hoogte was van wat er op 11 september 2001 ging gebeuren. Uit verschillende persberichten blijkt dat Amerikaanse geheime diensten lang voor 11 september 2001 van een bedreiging door terreuraanslagen wisten. Zo wees een FBI-agent erop dat aan Amerikaanse vliegscholen mogelijkerwijze potentiële terroristen een opleiding kregen in het besturen van passagiersvliegtuigen. De CIA was ervan op de hoogte dat twee mannen, die reeds als Al-Qaeda aanhangers bekend stonden, in de Verenigde Staten verbleven.

Reeds in 1998 kregen de geheime diensten waarschuwingen dat een groep niet nader geïdentificeerde Arabieren van plan was, met een met springstof geladen vliegtuig uit het buitenland het WTC binnen te vliegen. In april 2001 werd in de VS een Israëli’s spionagenet ontmaskerd, verhoord en uitgewezen. De draagwijdte van hun aanwezigheid in de VS bleek pas na de aanslagen van 11 september. De Israëlische agenten bleken o.a. ettelijke verdachten w.o. Mohammed Atta, te hebben geschaduwd. Meerdere keren zou de Mossad de CIA voor de terroristen gewaarschuwd hebben, maar daar werd niets mee gedaan. Volgens informatie van het Duitse blad Die Zeit zou de Israëlische geheime dienst de Amerikaanse autoriteiten zelfs enkele weken voor 11 september een lijst met namen van verdachten hebben doorgegeven. Na de aanslagen van 11 september gaf de Amerikaanse regering toe, zulke waarschuwingen ontvangen te hebben.
Volgens de Washington Post beschikte de CIA reeds twee jaar over een lijst met 100 namen van volgelingen van Bin Laden, die onderweg waren naar de VS of daar reeds aanwezig waren. De lijst was doorgegeven aan de FBI. Waarom hier niets mee gedaan is is voor velen een raadsel. NBC-Special meldde reeds in februari 1999 dat de Amerikaanse bevolking rekening moest houden met aanslagen waarbij duizenden slachtoffers zouden kunnen vallen. Ook de voormalig Amerikaanse minster van BZ William Cohen waarschuwde in 2000 dat aanslagen tot apocalyptische omstandigheden zouden kunnen leiden. De eerste duidelijke tekenen van een opkomend islamitisch extremisme dateert trouwens al uit de tijd van de Ayatollah Khomeini die in 1979 al sprak over het ‘doden’ van Amerika.

De rol van Saoedi-Arabië
De grootste financier van het islam terrorisme is Saoedi-Arabië. Dit land is de geboorteplaats en moederland van de islam. Wanneer de moslims, waar ook ter wereld bidden, richten zij hun gezicht naar Mekka in Saoedi-Arabië, waar de Kaabah het centrale punt symboliseert van de religie. Het was hier dat Mohammed opgroeide. Vanaf het begin is de islam verspreid via oorlogen en geweld. Gedurende Mohammed’s leven vocht hij meer dan 50 oorlogen in de naam van de islam. Reeds vanaf het begin is de islam een gewelddadige religie met als doel onderwerping van de hele wereldbevolking. Satan heeft wat dat betreft zijn werk goed gedaan in het land waar Lucifer als de hoogste god wordt beschouwd. Het land waar de Oegandese massamoordenaar Idi Amin een veilige vluchthaven vond.

Veertien van de negentien terroristen die betrokken waren bij de aanslagen op 11 september 2001 kwamen uit Saoedi-Arabië. De New York Times schreef dat een onderzoek in Saoedi-Arabië had uitgewezen dat 95% van de ondervraagden in de leeftijd van 25 tot 41 jaar, sympathiseerden met Osama bin Laden. Volgens de Franse terrorisme-expert Roland Jacquard, werkte Bin Laden geheel in opdracht van religieuze leiders uit Saoedi-Arabië. Veel Saoedische steunbetuigingen werden gevonden in een boek aangetroffen in een Taliban-kantoor in Kabul in Afghanistan. Het staat vol met fatwa’s van Saoedi-Arabische sjeiks. In een getoonde videoband die vlak voor kerst van 2001 werd uitgezonden en waarin Bin Laden praat over de aanslagen van 11 september brengt een gast van Bin Laden de felicitaties over van een aantal Saoedische geestelijken. Saoedi-Arabië, het land wat slavenhandel bedrijft, waar heden ten dage nog hoofden en handen van boeven publiekelijk worden afgehakt, wordt niets in de weg gelegd. Het land dat een deel van haar olie opbrengsten van de aan het Westen geleverde olie, gebruikt voor de bouw van islamitische gebedshuizen overal ter wereld en het verspreiden van haat tegen alles wat met het Westen te maken heeft.

Moskeeën waar geweld wordt gepredikt tegen het Westen en tegen het Joodse volk. Dit land is de bakermat van een extreem fundamentalistische stroming binnen de islam. Vanuit dit door Koning Fahd, totalitair geregeerde land, zijn de afgelopen jaren miljarden dollars steun gegeven aan islamitische terreurbewegingen waaronder die van Bin Laden. Maar ook aan de Palestijnse moordmachines Hamas en de Islamitische Jihad. Dat meldt de Duitse krant "Die Welt" in een editie van 28-11-2002. De krant zegt zich te baseren op Saoedische documenten die de Israëlische strijdkrachten hebben gevonden tijdens een actie in de Palestijnse stad Tulkarem op 20 november. Kern van de hulp is vooral de financiële steun aan de nabestaanden en sympathisanten van Palestijnse zelfmoordenaars. Sinds het begin van de "Tweede intifada" eind september 2000, is volgens Die Welt 140 miljoen euro ‘uitgekeerd’. Een groot deel van dat geld vond via dertien’liefdadigheidsinstellingen’zijn weg naar de Palestijnse gebieden. Vooral Hamas zou hiervan hebben geprofiteerd. Volgens de Britse krant "The Guardian" komt tachtig procent van de aanhang van Bin Laden’s Al Qaeda netwerk uit Saoedi-Arabië. In een uitgelekt rapport van een "denktank" van het Pentagon wordt Saoedi-Arabië als potentiële vijand aangemerkt. Als het land geen paal en perk stelt aan de financiering van islamitisch fundamentalisme en aan anti-Amerikaanse en anti-Israëlsiche verklaringen, zouden de Verenigde Staten een aanval moeten uitvoeren op de Saoedische olievelden, aldus de opstellers van het rapport.

Nieuwe aanslagen bedreigen Amerika.
De Amerikaanse regering maakt zich ernstig zorgen over de mogelijkheid van nieuwe terroristische aanslagen. Men houdt er rekening mee dat terreurgroepen chemische, biologische en zelfs atoomwapens zullen inzetten in grote bevolkingscentra in Amerika. De Amerikanen maken zich met name grote zorgen omdat het land niet echt goed is voorbereid op een mogelijke catastrofale aanval met massavernietigingswapens. In een onlangs verschenen boek "Al-Qaeda: Brotherhood of Terror" schrijft de auteur Paul L. Williams dat Bin Laden’s terroristische netwerk beschikt over ca 20 nucleaire kofferbommen en dat hij deze gekocht heeft van voormalige KGB-agenten. Tijdens de Koude Oorlog hebben zowel de Amerikanen als de Russen kofferbommen geproduceerd. Wijlen Alexander Lebed, voormalig chef van de Russische geheime dient maakte midden jaren negentig al bekend dat er kort na de ineenstorting van de Sovjet Unie, 35 van deze bommen uit het Russische arsenaal zijn verdwenen.

Inmiddels zou dat aantal al op honderd staan. Williams schrijft dat de bommen door zelfmoordterroristen tot ontploffing kunnen worden gebracht maar ook door een tijdklok. In het boek "Trough The Eyes of the Enemy" geschreven door Stanislav Lunev, een voormalig Russisch geheim agent, zijn een groot aantal van deze bommen over heel Amerika verspreidt. De terroristen die de bommen tot ontploffing moeten brengen zouden er uit zien als gewone zakenlieden met een koffertje en daardoor geheel onopgemerkt hun duivelse werk kunnen uitvoeren. In een Engelse tv-uitzending liet men door middel van een animatiefilmpje zien dat een gebied met een doorsnede van twee kilometer volledig wordt weggevaagd als zo’n bom tot ontploffing wordt gebracht. Er zouden tussen de vijftigduizend en honderdduizend dodelijke slachtoffers kunnen worden gemaakt. Het zou terroristen geen enkele moeite hebben gekost deze bommen het land binnen te smokkelen. In de haven van New York arriveren per dag meer dan drieduizend verzegelde containers.

Williams citeert een anonieme woordvoerder van de Amerikaanse overheid die zegt: ,, Het is niet de vraag of Bin Laden de kofferbommen ook werkelijk gebruikt, maar wanneer hij dat zal doen." In een vraaggesprek met een Pakistaans dagblad, heeft Bin Laden toegegeven dat hij over kernwapens beschikt. Volgens zijn rechterhand Zawahiri was het een koud kunstje om eraan te komen. Ook zou Bin Laden chemische wapens van Noord Korea en Iran hebben gekocht. De FBI zou hebben bevestigd dat Saddam Hoessein hem gratis heeft voorzien van antrax. Ook zou hij de beschikking hebben over een groot arsenaal aan virussen, w.o. ebola en salmonella, afkomstig uit Rusland, botulisme uit Tsjechië en Sarin uit Irak en Noord Korea.

De FBI waarschuwde dat ziekenhuizen in Houston, San Francisco, Chicago en Washington D.C. het risico lopen aangevallen te worden met Antrax. Andere rapporten melden dat Saddam Hoessein waarschijnlijk een aantal "slapende agenten" in de Verenigde Staten heeft die gereed worden gehouden voor aanslagen met biochemische wapens zodra Amerika de aanval op Irak begint. Het leger heeft in vijf miljoen tenten klaarliggen in geval de situatie dat nodig mocht maken.

De islam beschouwt zichzelf als de enige juiste religie ter wereld. Adam, Abraham en Mozes waren moslims en Jezus was een islamitische profeet. De islam heeft vanaf het begin onderscheid gemaakt tussen christenen en joden, die zij de ‘mensen van het boek’ noemen, en de islam. In de ogen van extremisten als Osama bin Laden verdienen ongelovigen de dood. De algemene houding van het verachten van niet-moslims neemt zienderogen toe en discriminatie in moslimlanden is aan de orde van de dag. Christenen worden vernederd en krijgen het steeds moeilijker. Vijftig jaar geleden was 15% van de Arabische bevolking in het Midden-Oosten nog christen. Vandaag is dat nog slechts 2%. De Franse filmmaker Pierre Rehov die een documentaire heeft gemaakt over dit verschijnsel, ontdekte dat de laatste twintig jaar, twee miljoen christenen uit de Arabische landen zijn gevlucht, vanwege vervolging, intimidatie, allerlei vormen van terreur en moord. De wereldwijde islamitische terreur maakt duidelijk dat er door de moslimwereld een oorlog in gang is gezet. Maar veel mensen zien daar niet de ernst van in. Soms lijkt het op een politieke strijd maar in werkelijkheid is het een oorlog tussen degenen die geloven in allah en degenen die in de "Echte Levende God van Abraham, Isaäk en Jakob" geloven.

In Israël worden aan de lopende band mensen door islamitische terreurbendes vermoord alleen omdat ze jood zijn. Inmiddels zijn in grote delen van de wereld islamitische bendes bezig christenen te vermoorden. Ook Europa zal vroeg of laat met deze vorm van terreur te maken krijgen. Dat is nog slechts een kwestie van tijd.

Bronnen: Nieuwsbrief, International Christian Zionist Center Jeruzalem, Jan Willem van der Hoeven 12-12-2002. www.prophecyinthenews.com,  WorldNetDaily,20-11-2002, 3-12-2002 en 5-12-2002. Israelinsider, 23-11-2002. Het KNP: Ashhurst-Lienden, De dreiging van de islam, 21-6-2002. Desintox-vl, 26-11-2002. The Weekly Standaard, 20-11-2002.Cutting Edge Newsletter, 20-9-2002 en 2-10-2002. Koenig’s International News, 26-11-2002. Uitzending Nova, 21-12-2002.